Reklamace

V případě, že se rozhodnete reklamovat dodané zboží, využijte pro reklamaci prosím Reklamační formulář, který vyplněný zašlete na info@mujnabytek.cz

Reklamační formulář

Reklamační formulář_ukázka_vyplnení

 

Jak správně reklamovat zboží?

Jak reklamovat? Tuto otázku si určitě položil každý, komu bylo doručeno nekompletní či poškozené zboží. Na internetu můžeme najít řadu vzorů, tiskopisů i zákonů, které stanovují lhůtu pro vyřízení reklamace a informace o ochraně spotřebitele. Zároveň i každý internetový obchod má ve svých obchodních podmínkách uveden reklamační řád, který si je každý klient povinen přečíst předtím, než uzavře svou objednávku. Reklamační řád však bývá většinou velmi zdlouhavý, proto jsme si pro Vás připravili zjednodušenou verzi v 10 základních krocích důležitých pro uplatnění reklamace. Článek zároveň obsahuje kapitolu o kontrole před montáží, která je sestavena ze 3 jednoduchých kroků.

 

Kapitola 1.  Reklamační řád v 10 základních bodech:

1. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při přebírání zboží. Pokud je vnější obal poškozen, je třeba na místě sepsat s kurýrem škodní zápis nebo zboží jednoduše nepřevzít. Pokud poškozený balík navzdory všemu převezmete a nikoho nebudete informovat, naopak poškození nahlásíte až později, je logické, že bude velmi obtížné dokázat, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Rovněž v obchodních podmínkách e-shopu je uvedeno, že poškození je třeba hlásit ihned. Tyto podmínky jste svým podpisem potvrdili.

2. Na zrcadla, skla a keramiku se nevztahuje reklamace, je třeba si je zkontrolovat při přebírání zboží. Každý kurýr je povinen na požádání zákazníka počkat, až si zákazník křehké zboží zkontroluje. V opačném případě, pokud nahlásíte rozbité zrcadlo později, bude těžko dokázat, že bylo rozbito již během přepravy a ne Vaší chybou (například při manipulaci, skladování balíků nebo při přepravě do pokoje).

3. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci písemně nebo mailem. Nahlášení reklamace přes telefon bohužel není možné.

4. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady. Poškozený díl je nutno reklamovat před montáží, nejlépe odeslat fotografii hned po odbalení zboží.

5. Kupující je povinen přesně označit druh a rozsah vad zboží. Znamená to, že musíte napsat označení dílů z montážního návodu, které reklamujete. Když uvedete, že máte poškozenou "malou desku" nebo "tu levou", prodávající nemůže vědět o jaký díl se jedná. Proto je nutno řídit se montážním návodem. Dále je třeba přiložit fotodokumentaci poškozených, respektive nesprávných dílů.

6. Reklamační řízení, tedy 30 denní lhůta začíná dnem, kdy jsou splněny následující podmínky:

a) doručení reklamace / písemně, mailem

b) zaslání fotodokumentace a označení dílů

7. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího, způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady

b) prodávající vadné zboží vymění

8. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu za vadné zboží. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

9. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo při výrobě nového dílu či objednání nového komponentu, pokud se se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

10. Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu

- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

- uplynutím záruční doby zboží

- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí

- neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

- poškozením zboží nadměrným zatěžováním, obsluhou nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR

- poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi

- poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením

- neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

- zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

 

 

Kapitola 2.  Kontrola před montáží ve 3 krocích:

1. Kontrola balíků

Při doručení je třeba zkontrolovat počet balíků. Jako příklad je uveden Regál Filip 45, který se skládá ze dvou balíků - 1/2 a 2/2 . Pokud zjistíte, že Vám některý z balíků chybí nebo je na štítku balíku uvedeno jiné barevné provedení, je třeba kontaktovat ihned prodejce.

 

2. Kontrola dílů

Po rozbalení balíků je třeba zkontrolovat počet desek podle montážního návodu.

a) Pokud některý z dílů chybí, je třeba označit chybějící díl na montážním návodu a zhotovit fotodokumentaci

b) Pokud je některý z dílů poškozen, je třeba zhotovit fotodokumentaci poškozeného dílu + označit poškozený díl na montážním návodu.

Fotografie je třeba zaslat na reklamační mail.

 

3. Kontrola montážní sady

Po kontrole dílů je třeba zkontrolovat zda byla doručena montážní sada.

a) Pokud montážní sada chybí, je třeba kontaktovat prodejce prostřednictvím mailu.

b) Pokud při kontrole montážní sady zjistíte, že chybí některý ze šroubů, kolíků, úchytů či pantů, je třeba chybějící kusy označit na montážním návodu a fotodokumentaci zaslat na reklamační oddělení mailem.

 

 

Kapitola 3.  Uplatnění reklamace

Pokud jste provedli základní kontrolu ve 3 krocích a je vše v pořádku, můžete začít s montáží. V případě, že začnete s montáží i přesto, že jsou některé díly poškozeny, výrobce může klasifikovat poškození jako mechanické! Což znamená, že mohlo vzniknout během montáže výrobku a reklamaci může zamítnout i přes záruční lhůtu 2 let. Výměnu dílu si tedy budete muset uhradit na vlastní náklady. V případě skel, zrcadel a keramiky je třeba provést kontrolu ještě za přítomnosti řidiče. Pokud bude poškození skleněných částí zjištěno později, reklamace být uplatněna nemůže.

Pokud nebude s reklamací zaslána i potřebná fotodokumentace, nemůžeme zahájit reklamační řízení. Reklamační doba začíná běžet dnem zaslání všech potřebných materiálů k reklamaci. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.