Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TrueOne, s.r.o.

(Dále jen "všeobecné obchodní podmínky" nebo "VOP")

I.

Obecná ustanovení

1. Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost TrueOne, s.r.o., se sídlem Školská 40, 022 01 Čadca, Slovensko, IČO: 43 881 149 DIČ: SK2022516155, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka číslo: 19927 / L (dále jen "Prodávající").

Kontaktní údaje Prodávajícího

Tel .: +420 721 652 343
Mail: info@mujnabytek.cz
Adresa: Školská 40, 022 01 Čadca, Slovensko
Banka: 5799429379/0800
Pracovní doba: 8.00 hod. - 16.30 hod.
Odběrné místo: Podzávoz 298, 022 01 Čadca

2. Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek označuje fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, a to na jeho webovém sídle www.mujnabytek.cz (dále jen "Kupující").

(Kupující a Prodávající dále společně také jako "Smluvní strany")

3. Zbožím na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího - www.mujnabytek.cz - jsou produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce Prodávajícího pro nákup prostřednictvím internetové stránky www.mujnabytek.cz (dále také jako "Zboží"). Zboží zhotovené podle zvláštních požadavků Kupujícího je zboží, které bylo speciálně objednané od dodavatele Prodávajícího pro konkrétního Kupujícího na základě specifikace dané Kupujícím, a za který byla provozovatelem vyžádána finanční záloha ve formě zálohové faktury. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost konkrétního zboží pro kupujícího bude potvrzena při ověření objednávky a to telefonicky nebo mailem - závaznou akceptací objednávky.

4. Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Ústecký kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor, Tel. č .: 041/7632 130, Fax č .: 041/7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží ze sortimentu Prodávajícího v rozsahu nabídky Zboží na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího, a to na www.mujnabytek.cz ( dále jen jako "Internetový obchod") a uplatňují se výlučně u smluv uzavřených na dálku přes tento Internetový obchod.

II. 

Objednávka, způsob uzavírání kupní smlouvy

1. Kupující nakupuje zboží na základě objednávky odeslané Prodávajícímu, a to ve formě e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu a / nebo ve formě Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího (dále jen jako "Objednávka").

2. Umístění nabídky Zboží prostřednictvím Internetového obchodu se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím Smlouvu na základě doručené Objednávky Kupujícího.

3. Za návrh na uzavření Smlouvy se považuje odeslání řádně vyplněné Objednávky ze strany Kupujícího Prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá Objednávka musí obsahovat tyto údaje: objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Kromě těchto údajů musí každá objednávka obsahovat následující údaje:

 • pokud nakupujete jako spotřebitel, t.j. fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte také jméno a příjmení, kontaktní osobu, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo,
 • pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČO, DIČ, místo podnikání nebo sídlo, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží.

4. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

5. Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat, změnit nebo doplnit údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Po vyplnění objednávkového formuláře, bude mít Kupující v rámci procesu objednávání Zboží možnost zvolit si způsob úhrady kupní ceny, jakož i způsob dodání zboží. Kupující odešle Prodávajícímu Objednávku kliknutím na tlačítko "Objednat s povinnou platbou".

6. Zasláním Objednávky některým ze způsobů uvedených v odst. 1 tohoto článku, dává Kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění objednávky, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů o volném pohybu těchto údajů , kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

7. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému Prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

8. Závazným akceptováním objednávky (Uzavřením kupní smlouvy) Prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti, termínu dodání zboží a zálohové platbě požadovaného Kupujícím. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu, specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných službách, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

III.

Kupní cena

1. Zobrazena kupní cena za zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje Prodávající zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpismi Slovenské republiky (dále jen "Kupní cena") a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby, kterými jsou náklady spojené s montáží a vynáškou a Prodávající tyto služby není povinen Kupujícímu poskytnout (dále jen jako "Náklady spojené s dodáním Zboží").

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží mimo již uzavřených a potvrzených objednávek.

3. Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak. Celkovou cenu zboží představuje Kupní cena zboží spolu se všemi náklady souvisejícími s dodáním zboží. Prodávající má právo požadovat uhrazení zálohové platby až do výše 50% z ceny zboží v případě pokud:

 • si zákazník objednává zboží vyráběné na míru (volí si vlastní barevné provedení a případné změny na zboží),
 • pokud je cena za zboží vyšší než 25 000 Kč.

4. Kupující je povinen Prodávajícímu zaplatit kromě Kupní ceny i Náklady spojené s dodáním zboží služby pouze v případě, že s nimi kupující výslovně souhlasil, a to prostřednictvím zaškrtnutí zaškrtávacích políček zobrazených Kupujícímu v procesu objednávání zboží.

5. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů spojených s dodáním zboží, přičemž ji může uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • formou hotovostní platby v určené provozovně Prodávajícího,
 • dobírkou v místě dodání zboží,
 • dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby,
 • platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry,
 • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6. V případě, že Kupující zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

7. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu za dohodnutý zboží nejpozději při převzetí zboží.

8. V případě, že Kupující nezaplatí Prodávajícímu celou Kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na Kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen Kupující zaplatit Prodávajícímu, pokud v Kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

9. Základní ceník přepravy naleznete zvlášť v ceníku na stránce Internetového obchodu. Je to základní cena, která se pro každý zboží určuje zvlášť, přičemž cena se liší podle druhu zboží, hmotnosti zboží, vzdálenosti při přepravě a dalších dodatečných podmínkách přepravy. Prodávající využívá výhradně vlastní dopravu.

10. Prodávající je oprávněn upravit kupní cenu zboží uvedenou v nabídce Internetového obchodu, a to v případě, pokud zjistí, že uvedená Kupní cena je nesprávná. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku Kupujícího v případě nesprávně uvedené Kupní ceny Zboží v nabídce Internetového obchodu, nedostupnosti Zboží nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí není v schopnostech Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě uvedené v Objednávce.

11. Prodávající vystaví ohledně plateb provedených na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad - fakturu k přijatým platbám. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad bude Kupujícímu předán spolu s dodáním zboží.

 

IV.

Dodací podmínky

1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků Prodávajícího umístěných na stránce Internetového obchodu Prodávajícího.

2. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech Prodávajícího umístěné na stránce Internetového obchodu Prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

3. Dodací lhůta každého zboží je individuální a záleží na dostupnosti zboží. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

4. Informace o dostupnosti zboží je zobrazena při každé jednotlivé nabídce zboží, přičemž takto zveřejněna informace o dostupnosti zboží není pro Prodávajícího závazná.

5. Kupující je povinen převzít zboží v místě a čase, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. Zboží je Prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla Kupujícím sjednána jako místo dodání.

6. Pokud je Kupující podle Smlouvy povinen převzít Zboží osobně v provozu Prodávajícího, přičemž Zboží nepřevezme do 14 dnů od výzvy prodávajícího k odběru Zboží, nebo v jiné lhůtě dohodnuté Smluvními stranami, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7. V případě, že hrozí prodlení dodání zboží v důsledku nepředvídatelných okolností nezaviněných Prodávajícím (např. živelné události, nedodržení lhůty dodávky od výrobce, zahraničního dodavatele, zpoždění nebo selhání dopravy apod.), je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o této skutečnosti písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou) a dohodnout s ním náhradní (prodlouženou) lhůtu dodání zboží. Pokud Kupující nesouhlasí s touto náhradní (prodlouženou) lhůtou, může od kupní smlouvy odstoupit, o čemž písemně (faxem, mailem nebo poštou) informuje Prodávajícího.

8. V případě, že Kupující zboží nepřevezme do doby uvedené v kupní smlouvě, v závazné akceptaci objednávky, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 400 Kč za každý den uskladnění zboží.

9. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl Kupující povinen převzít zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

10. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnuté zboží zaplacena Kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen Kupující zaplatit prodávajícímu.

11. Prodávající je oprávněn vyzvat Kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

12. Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky Prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

13. V případě, že Prodávající dopraví zboží Kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě Kupujícím, Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti Kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí Kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 8. čl. IV těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

14. Vlastnické právo na zboží přechází na Kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení Kupní ceny v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na Kupujícího, který má zboží v držení, má Kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží Prodávajícího.

15. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků dodavatele mají uváděné termíny dodávek na internetové stránce Internetového obchodu Prodávajícího orientační charakter.

16. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že Kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen Kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí zaměstnanec - rozvozce Prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat Kupujícímu nové zboží. Na jakékoliv pozdější reklamace Kupujícího na množství a viditelné poškození Zboží nebude Prodávající přihlížet.

17. Faktura slouží i jako záruční list, když spolu se zbožím není dodán záruční list výrobce. Faktura je dodána a podepsána při převzetí zboží.

18. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 3. čl. IV. všeobecných obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet Kupujícího nebo šekem na adresu Kupujícího.

V.

Přechod nebezpečí škody na zboží a výhrada vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy Kupující nebo třetí osoba zmocněná Kupujícím převezme zboží od Prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak kupující neučiní včas, tak v době, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se Zbožím a Kupující zboží nepřevezme.

2. Pokud je Prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě.

3. Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost Prodávajícího odeslat zboží, ale Prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží předá prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že Prodávající nakládá s doklady vztahujícími se na přepravované zboží, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

4. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení celkové kupní ceny za zboží. Objednané a dodané zboží je do zaplacení celkové kupní ceny vlastnictvím Prodávajícího. Úhradou celkové kupní ceny v hotovosti nebo připsáním celkové kupní ceny na účet Prodávajícího přechází vlastnické právo ke zboží z Prodávajícího na kupujícího.

VI.

Odpovědnost za vady zboží a odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je povinen Kupujícímu dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, resp. Objednávka Kupujícího a musí ho zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě, resp. v objednávce kupujícího.

2. Pokud smlouva, resp. Objednávka Kupujícího neurčuje jakost nebo provedení zboží, je Prodávající povinen Kupujícímu dodat Zboží v jakosti a provedení, které se hodí k účelu určeném ve smlouvě, resp. v Objednávce Kupujícího nebo pokud tento účel není ve smlouvě nebo v Objednávce Kupujícího určený na účel, na který se takový Zboží zpravidla používá.

3. Pokud Prodávající poruší povinnosti uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva nebo Objednávka Kupujícího a vady v dokladech nutných k užívání Zboží.

4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

5. Prodávající Trueone, s.r.o. neodpovídá také za vady zboží v následujících případech:

 • pokud jde o zjevnou vadu, kterou Kupující mohl zjistit kontrolou zboží při jeho předání a kterou neoznámil Prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 24 hodin po předání Zboží,
 • pokud Kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vadu zboží, do konce záruční doby Zboží,
 • pokud je vadou Zboží mechanické poškození zboží způsobené Kupujícím nebo třetí osobou, kterou Prodávající nepoužil k plnění svého závazku z kupní smlouvy,
 • pokud vada Zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí Zboží,
 • pokud vada Zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží,
 • pokud vada Zboží vznikla poškozením Zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci vztahující se na zboží nebo všeobecnými zásadami obvyklého užívání Zboží,
 • pokud vada Zboží vznikla poškozením Zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • pokud vada Zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou nebo náhodným zhoršením,
 • pokud vada Zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 • pokud vada Zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

6. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

7. Prodávající odpovídá za vadu, která vznikne po době uvedené v odstavci 6 tohoto článku pouze v případě, že je způsobena porušením jeho povinností.

8. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání Zboží nebo z prohlášení Prodávajícího vyplývá, že dodává Zboží v menším množství nebo jen část Zboží, nevztahují se na chybějící Zboží ustanovení o vadách Zboží.

9. Kupující je povinen prohlédnout Zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží, s přihlédnutím k povaze Zboží.

10. Pokud kupující Zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby se prohlédl v době přechodu nebezpečí škody na Zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.

11. Pokud kupující v souladu s těmito VOP a ustanoveními Obchodního zákoníku uplatní právo vyplývající z vadného plnění, Prodávající si splní svou povinnost uspokojit právo kupujícího z vadného plnění tím, že postoupí reklamační nároky Kupujícího vůči svému dodavateli.

12. Pro nároky Kupujícího z vad zboží platí ustanovení § 436 a násl. Obchodního zákoníku, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.

13. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případech uvedených v kupní smlouvě a těchto VOP a obchodním zákoníku. Kupující však nemůže od smlouvy v důsledku vadného plnění odstoupit, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

14. Účinky odstoupení od smlouvy Kupujícím v důsledku vadného plnění nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže Prodávajícímu vrátit Zboží ve stavu, v jakém ho obdržel.

15. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případech uvedených v kupní smlouvě a v občanském zákoníku. V případě, že byla kupní smlouva uzavřena v režimu zákona č. 102/2014 Sb., má Kupující - spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží.

16. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

 • poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (sedací soupravy, taburetky, pohovky, křesla a postele s možností výběru barevného provedení látky a ekokůže, kuchyňské linky, pracovní desky, lakované dvířka na míru).
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 • prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 • poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle kterých se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 • zboží zakoupené na IČO. Vztahy mezi právnickými osobami se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (zák.č. 513/1991 Sb.)

VII.

Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady zboží ve spotřebitelských věcech a o právu kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb.

1. V případě, že je smluvní stranou Kupující - spotřebitel, vztahují se na předmětné právní vztahy ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb., Zákona č. 102/2014 Sb. a dalších souvisejících právních předpisů.

2. Prodávající si ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 250/2007 Sb. prostřednictvím tohoto článku VOP plní vůči spotřebitelům oznamovací povinnost, kterým kupujících - spotřebitelů informuje o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží (dále jako "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

3. Reklamační řád, který je obsažen v tomto článku a který je imanentní součástí VOP, je zveřejněn na internetové stránce Prodávajícího.

4. Tento článek upravuje práva kupujícího - spotřebitele tak, aby nebyly dotčeny jeho práva zaručená kogentními ustanoveními právních předpisů, zejména ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb., Zákona č. 102/2014 Sb.

5. Ustanovení tohoto článku se aplikují výlučně v případě, že je stranou kupní smlouvy Kupující - spotřebitel.

6. Podmínky záruky vyznačené Prodávajícím v záručním listu mají přednost před ustanoveními tohoto článku.

7. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím - spotřebitelem. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží při převzetí Kupujícím - spotřebitelem (záruční doba) je 24 měsíců.

8. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující - spotřebitel při prohlídce zjistit, zejména neodpovídá za to, pokud kupující - spotřebitel později bude reklamovat chybějící příslušenství Zboží nebo mechanické poškození Zboží zjistitelné při prohlídce. Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud kupující - spotřebitel nevyužil možnost provést prohlídku Zboží.

9. Při použitých věcech Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaném za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

10. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím - spotřebitelem. Doba od uplatnění práva zodpovědnosti za vady až do doby, kdy byl Kupující - spotřebitel po skončení opravy povinen zboží převzít, se nepočítá do záruční doby. Pokud dojde k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

11. Pokud nejde o Zboží, které se rychle kazí nebo o použitý Zboží, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží v záruční době (záruka). Délka trvání záruční doby se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud Prodávající v dokladu potvrzujícím převzetí zboží nevyznačí delší dobu trvání záruční doby.

12. Pokud je na Zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití Zboží a tato končí později než lhůta vyznačená Prodávajícím v záručním listu, má přednost vyznačení záruční doby Prodávajícím. Prodávajícím vyznačena záruční doba však nesmí být kratší než zákonem garantovaná záruční doba.

13. Záruka se nevztahuje na vady Zboží, které po jeho převzetí byly způsobeny:

 • přirozeným opotřebením zboží,
 • nedodržením zásad používání (nesprávnou obsluhou nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze),
 • mechanickým poškozením Zboží, včetně náhodného poškození zboží, například pádem, cizím předmětem apod.,
 • neodborným elektrickým zásahem, přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje,
 • provozováním zboží mimo specifikací daných výrobcem,
 • přírodními živly,
 • provozováním v nevhodném prostředí a nevhodnou obsluhou.

14. Pokud jde o vadu Zboží, kterou lze odstranit, má Kupující - spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

15. Kupující - spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti Zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady.

16. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný Zboží za bezvadný, pokud to Kupujícímu - spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.

17. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má Kupující - spotřebitel právo na výměnu Zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu - spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující - spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující - spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.

18. Pokud má Kupující - spotřebitel právo na výměnu Zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na Kupujícím - spotřebiteli, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

19. Prodávající poučuje Kupujícího - spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z § 622 a z § 623 občanského zákoníku, včetně souvisejících relevantních ustanovení ve smyslu zákona č. 250/2007 Sb. a zákona č. 102/2014 Sb., Zejména o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. jednak bezprostředním oznámením uvedených ustanovení Kupujícímu - spotřebiteli před uzavřením smlouvy, jednak také způsobem, že umístila tyto VOP na internetové stránce Prodávajícího a Kupující - spotřebitel měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky, jakož i jejich uložením v provozu Prodávajícího, kde do nich může Kupující - spotřebitel kdykoliv během otevírací doby nahlédnout.

20. Pokud Zboží vykazuje vady, Kupující - spotřebitel má právo uplatnit reklamaci v provozovně Prodávajícího v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Sb. tak, že doručí zboží do provozovny Prodávajícího a doručí Prodávajícímu i projev vůle Kupujícího - spotřebitele uplatnit své právo vyplývající z vadného plnění (dále jako "Oznámení o uplatnění reklamace"). Kupující - spotřebitel je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně specifikovat druh a rozsah vady Zboží; Kupující - spotřebitel zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z § 622 a § 633 občanského zákoníku uplatňuje.

21. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit Prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

 • a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace Prodávajícímu,
 • b) doručení reklamovaného zboží od Kupujícího - spotřebitele Prodávajícímu,
 • c) doručení záručního listu (pokud byl vydán) a
 • d) doručení dokladu o zaplacení kupní ceny.

22. Pokud je předmětem reklamace Zboží, které nelze objektivně doručit Prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný, Kupující - spotřebitel je kromě splnění podmínek dle odst. 21 tohoto článku, s výjimkou písm. b), povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo třetí osobou určenou Prodávajícím. Reklamační řízení týkající se Zboží, který se nedá objektivně doručit Prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný, začíná dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle první věty tohoto odstavce.

23. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinna přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí Kupujícího - spotřebitele ve smyslu odst. 19 tohoto článku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu - spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující - spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

24. Kupující - spotřebitel je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit Prodávajícímu. Na základě rozhodnutí Kupujícího - spotřebitele, které ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 občanského zákoníku použije, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Sb. ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

25. Pokud Kupující - spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od Kupujícího - spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

26. Pokud Kupující - spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující - spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud Kupující - spotřebitel zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení Zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující - spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu Zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení Zboží záruční doba neběží Prodávající je povinen Kupujícímu - spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

27. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace a doručit ho Kupujícímu - spotřebiteli.

28. Kupující - spotřebitel nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl Prodávající v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

29. V případě, že kupující - spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zaniká kupní smlouva podle § 48 občanského zákoníku s účinky ex tunc. V tomto případě jsou smluvní strany povinny si vrátit smluvní plnění, a to zejména Kupující - spotřebitel je povinen vrátit zakoupené zboží ve stavu, v jakém ho koupil a Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu - spotřebiteli zaplacenou kupní cenu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení vráceného zboží. Prodávající je zároveň po obdržení zboží povinen tento prohlédnout, přičemž je oprávněn v případě vrácení zboží se sníženou hodnotou započíst si vůči své povinnosti vrátit Kupujícímu - spotřebiteli Kupní cenu, svou pohledávku sestávající z nákladů Prodávajícího na opravu zboží a jeho uvedení do původního stavu. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

30. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

31. Pokud Kupujícímu - spotřebiteli vznikne povinnost převzít reklamované zboží od Prodávajícího nebo jej Prodávající k tomu vyzve, je Kupující - spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu toto zboží od Prodávajícího na příslušném prodejním, servisním místě nebo na jiném místě, než toto vyplývá z ustanovení tohoto článku nebo příslušných platných právních předpisů nebo z výzvy Prodávajícího, převzít.

32. Pokud Kupující - spotřebitel nepřevezme v souladu s ustanovením odst. 30 tohoto článku reklamované zboží ani do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost převzít reklamované Zboží vznikla nebo ode dne doručení výzvy Prodávajícího k převzetí tohoto zboží, je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění (§ 656 odst. 1 občanského zákoníku) ve výši 100 Kč (cena s DPH) za den.

33. V Případě, že Kupující - spotřebitel nepřevezme reklamované zboží po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení termínu doručení, Prodávající je oprávněn Kupujícímu účtovat poplatek za opětovné doručování reklamovaného zboží ve výši 250 Kč (cena s DPH).

34. V případě, že Kupující - spotřebitel nepřevezme reklamované Zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy mu povinnost převzít reklamované Zboží vznikla nebo ode dne doručení výzvy Prodávajícího k převzetí tohoto zboží, má Prodávající právo zboží prodat (§ 656 odst. 2 občanského zákoníku). Pokud dojde k prodeji nevyzvednuté Zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli výtěžek z prodeje Zboží po odečtení nákladů za uskladnění a ostatních pohledávek vůči Kupujícímu - spotřebiteli.

35. Pokud se na kupní smlouvu vztahuje režim zákona č. 102/2014 Sb. a pokud Prodávající včas a řádně poskytl kupujícímu - spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb., Kupující - spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Kupující - spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupující - spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplní informační povinnost o právu kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona 102/2014 Sb. Pokud Prodávající poskytl Kupujícímu - spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb. až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, t. j. ode dne převzetí zboží, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost. Pokud Prodávající neposkytl Kupujícímu - spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) ani v dodatečné lhůtě, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj ode dne převzetí zboží.

36. Kupující - spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu sídla prodávajícího uvedenou v obchodním rejstříku, e-mailem na adrese info@mujnabytek.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva kupujícího - spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení kupujícího - spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Kupující - spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy č. 2, který mu předal Prodávající a který spolu s poučením o uplatnění práva kupujícího - spotřebitele na odstoupení od smlouvy připojeného VOP.

Ve věcech právního vztahu mezi Prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které nejsou v tomto článku výslovně upravené se použijí příslušné na věc se vztahující ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb., Zákona č. 102/2014 CFU a jiné související obecně závazné právní předpisy.

37. Alternativní řešení sporů: Nakupující / spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o reklamaci (e-mailem na info@mujnabytek.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva nebo pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb. Před tím, než zákazník podá podnět, musí se nejprve pokusit vyřešit problém s prodávajícím (TrueOne s.r.o)

Cílem alternativního řešení sporů je předejít soudnímu sporu a vyřešit problém ke spokojenosti spotřebitele i obchodníka.

ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU seznam těchto subjektů najdete zde: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Těmito subjekty ARS (zkratka ARS = alternativní řešení sporů) na Slovensku jsou:

 • SOI - Slovenská obchodní inspekce
 • Úřad pro regulaci síťových odvětví (týká se dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
 • Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb (týká se veřejných služeb a poštovních služeb,
 • Súkromná firma, která má o státu licenci k provádění (tzv. oprávněná právnická osoba, zapsaná v seznamu).

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 125 Kč s DPH.

Formuláře pro podání návrhu na zahájení ARS https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

  

VIII.

Povrchové úpravy dřeva, látek a kovu

1. Vzorníky látek, kovu a dřeva uvedené na stránce www.mujnabytek.cz byly transformovány do elektronické podoby s vysokými ohledy na kvalitu a věrnost podání. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely mohou vykazovat různé odlišnosti, podobně jako u tištěných materiálů. U dřevěných částí, protože se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti. Moření zvýrazňuje strukturu dřeva a přírodní zvláštnosti růstu dřeva.


IX.

Selekce rozhodného práva

1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem Slovenské Republiky.

2. Pokud právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím obsahuje mezinárodní prvek, tehdy platí, že uvedený právní vztah se řídí právním řádem Slovenské republiky.

3. Rozhodným hmotným a procesním právem je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o platnost, výklad a zánik těchto VOP nebo smlouvy či sporů z dodávek zboží, budou rozhodovat výlučně soudy v Slovenské republice, příslušné podle ustanovení zákona č. 160/2015 Sb. Civilní vedení soudních sporů řád podle práva Slovenské republiky.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

3. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

4. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá Prodávající Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce www.mujnabytek.cz.

 

Příloha č. 1: Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Příloha č. 2: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Odstoupení od smlouvy editovatelná verze

 

TrueOne, s.r.o.